Wzór Jednolitej Klauzuli Mediacyjnej dla pomorskich przedsiębiorców do stosowania w umowach.

Zalecamy stosować tę klauzulę w umowach zawieranych przez przedsiębiorców.


„ §……….

 1. Strony zobowiązują się do zastosowania w pierwszej kolejności mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, przed wniesieniem sprawy do sądu.
 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią będą rozwiązywane w trybie postępowania mediacyjnego przez mediatorów Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji stosownie do regulaminu tego Centrum obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.
 3. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie 30 dni po złożeniu wniosku o przeprowadzenie mediacji lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla pozwanego.”
   
   
  Opis stosowania klauzuli:
  1.      Klauzulę można  stosować w umowach między przedsiębiorcami, ale także między przedsiębiorcami, a osobami fizycznymi.
  2.      Klauzula odpowiada na zmianę przepisów - od dnia 1 stycznia 2016 r.
       a.       w pozwie obowiązkowo należy umieścić informację, czy „strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia".
       b.      prawidłowe, spełniające wszelkie przesłanki, wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia (m.in. Art. 123  § 1 ust 3 kodeksu cywilnego oraz art. Art. 1836  kodeksu postępowania cywilnego.)
  3.      Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji jest wspólnym ośrodkiem mediacyjnym dla:
       a.       Regionalnej Izby Gospodarcza Pomorza,
       b.      Pracodawców Pomorza,
       c.       Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i  Średnich Przedsiębiorstw,
       d.      Krajowej Izby Gospodarki Morskiej,
       e.      Pomorskiej Izby Rolniczej,
       f.        Starogardzkiego Klub Biznesu Związek Pracodawców,
       g.      Kaszubskiego Związku Pracodawców,
       h.      Norda - Regionalnej Izby Przedsiębiorców.